اینجانب شرکت/آقای/خانم نام پدر شماره شناسنامه/شماره ثبت

کد ملی/اقتصادی تلفن همراه

درخواست خود را اعلام میدارم


1-پودر بندکشی HT سیمکا:  مخصوص آجر نسوز نما CG80 مخصوص کاشی سرامیک CG90

کد رنگ تعداد سطل CG80
(ده کیلوگرمی)
تعداد سطل CG90
(پنج کیلوگرمی)

2- پودر بندکشی ساده سامیکس (فقط سفید) کیسه ۵ کیلویی به تعداد: (برحسب کیسه)