چسب کاشی سامیکس

نحوه استفاده:

به میزان 25 الی 30 درصد وزنی پودر بند کشی CG90 ، آب تمیز اضافه نموده و به مدت 2 دقیقه کاملا مخلوط مینمایید تا خمیر همگنی بدست آید. سطح زیر کار را از مواد سست و چربی عاری و مرطوب نمایید. بند مورد نظر را با خمیر بندکش تهیه شده و کاردک مخصوص پر نمایید. پس از بندکشی سطح کار را با گونی خشک تمیز نمایید. جهت دستیابی به حداکثر کیفیت محصول، سطوح بند کشی را پس از سه ساعت تا 3 نوبت مرطوب نمایید.