ملات سفید ضد آب سامیکس

نحوه مصرف:

جهت استفاده از این ملات کافی است محتویات داخل کیسه را با آب تمیز به میزان مناسب برای اندودکاری مخلوط نموده و روی آستر سیمانی که قبلاً مرطوب شده باشد،بصورت تخته مال اجرا نمود.چنانچه زیر کار قبلاً نرمه شده باشد می توان این ملات را بصورت پاشش تگری روی نرمه اجرا نمود.در این حالت اجرای حداقل 2دست پاشش ضروری است.
حالات مختلف اجرا،مرطوب نگه داشتن ملات اجرا شده (کیورینگ) طی ۳ نوبت در روز و حداقل به مدت ۳ تا ۷ روز، تاثیر مستقیم در حصول بهترین خاصیت ضد آب این ملات دارد.چنانچه عملیات کیورینگ امکان پذیر نبوده و یا بصرفه نباشد،استفاده از رزین کیورینگ تولید شده توسط این شرکت به نسبت ۱ به ۵ هنگام ساخت ملات ضدآب توصیه می گردد.

میزان مصرف:

میزان مصرف این ملات در هر میلی متر ضخامت به میزان ۱/۴ کیلوگرم در هر متر مربع است. زمان مناسب برای استفاده از ملات ساخته شده با آب بین ۱ تا ۱/۵ ساعت و بهترین دما هنگام اختلاط ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است.
زمان مناسب برای استفاده از ملات ساخته شده با آب و رزین بین ۲۰ تا ۴۰ دقیقه و بهترین دما هنگام اختلاط ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد است.
بهترین ضخامت اندودکاری در حالت ملات ساخته شده با آب ۲ تا ۴ میلی متر و برای ملات ساخته شده با آب و رزین ۲ تا ۱۰ میلی متر است.