lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/simca.co/httpdocs/wp-content/themes/theme52370/bootstrap/less/bootstrap.less سیمکا پلاست | Simca

سیمکا پلاست

روش مصرف:

به ازای هر 1 کیلو پودر 450 گرم رزین برداشته و توسط هم زن دور پایین کاملا خلوط مینماییم تا کاملا همگن گردد. سپس امکان اعمال با قلم مو ، غلطک، تی یا پاشش فراهم میآید. سطح زیر کار باید قبلا تمیز و عاری از ذرات سست، چربی و روغن یا اندودهای فرسوده و رنگ باشد. ضخامت ایجاد هر لایه 1 میلیمتر و حداقل در دو لایه به فاصله زمانی 2 تا 3 ساعت اجرا میگردد. برای افزایش ضریب اطمینان در کنجها و محل تلاقی سطوح عمودی و افقی میتوان از نوار تیپ مناسب بین دو لایه آستر و رویه استفاده نمود.

میزان مصرف:

بسته به ضخامت لایه ها بین 1.5 تا2.5 کیلوگرم بر متر مربع متغییر است